บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    84  

นาง ดลตภร โพธิ์ศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง เสาวรินทร์ ภักดีชน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย ศักดา ขนาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง วัลภา ชูวิเชียร

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ส4

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง รัชดาภรณ์ สักมาส

พนักงานพิมพ์ ส4

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย ฤกษ์ ยอดคง

ช่างซ่อมบำรุงช3

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว กนิตย์สา เกษรสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว กรรณิการ์ ชูศรีหะรัญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว นันท์ธนชล ชั้นเเก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง มณีรัตน์ ชุมทอง

พนักงานประจำสำนักงาน

ทำหน้าที่การเงินเเละบัญชี

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย มานะ ชัยโย

พนักงานประจำห้องทดลอง

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง อุบล เกื้อกูลสงฆ์

คนงานทดลองการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง เพ็ญศรี สุขบางนบ

คนงานทดลองการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง โสภา ขนาน

คนงานทดลองการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย สุรพล ขนาน

คนงานทดลองการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย ยุทธนา ชุมทอง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย เกรียงไกร พรหมจิตต์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย สมพงษ์ มหันตริยะ

พนักงานขับรถยนต์

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย นายวิระ เมฆสงฆ์

พนักงานขับรถยนต์

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย วิระยุทธ เสียงเพราะ

พนักงานขับรถยนต์

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย สมชาย จอมเพ่ง

คนงานทั่วไป

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย สมชาย อนุมาศ

คนงานทั่วไป

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย ราชา ดีเเก้ว

คนงานทั่วไป

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นาย จรัญ ขาวหนูนา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง รอยบุญ จำรัสกาญจน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว พรเพ็ญ บุญสิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย เสรี พลายด้วง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว อรรถพร พลายด้วง

ผู้ช่วยนักวิจัย

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว ศิริพร ทองอุ่น

ผู้ช่วยนักวิจัย

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว ณัฐฑิกานต์ เทียมดี

ผู้ช่วยนักวิจัย

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย จักรพงษ์ ขาวหนูนา

นักวิชาการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย คาริส พงศาปาน

นักวิชาการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง เฉิมศักดิ์ ขุนจัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย ประภาส หนูนุ่น

พนักงานประจำสำนักงาน

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง เทียรทิพย์ บุญกุศล

นักวิชาการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย วรลักษณ์ จันทร์เเก้ว

นักวิชาการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย สิทธิศักดิ์ บุญเสมอ

นักวิชาการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย วิเชียร พงศาปาน

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย อรุณศักดิ์ ทองเสน

เจ้าพนักงานการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย นริศ ธุระเจน

เจ้าพนักงานการเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาง มณฑา พุทธรักษา

เจ้าหน้าที่การเกษตร

075399012

nsr_rrc@rice.mail.go.th