อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เมืองคอน ติวเข้มตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช


    นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข้าว และรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน โดยมี นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

   

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข้าว และรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน โดยมี นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มีวิสัยทัศน์ ในการมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเป็นเลิศและเกิดการยอมรับของเกษตรกร และมีพันธกิจที่จะดำเนินการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค พร้อมจะดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาการผลิต โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด