เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79


    เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

    เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช