เตือนภัยการระบาดของข้าววัชพืช


    การระบาดของข้าววัชพืชในระยะออกดอก

    ข้าววัชพืชเกิดจาการผสมข้ามระหว่างข้าวป่าที่พบทั่วไปในธรรมชาติกับข้าวปลูก มีการกระจายตัวของลูกหลานออกมาหลายลักษณะ ซึ่งส่วใหญ่เป็นลักษณะที่ชาวนาไม่ต้องการ