ติดตามซื้อครุภัณฑ์ นาเเปลงใหญ่


    ิดิดตามการจัดซื้อคุรุภัณของเเปลงใหญ่ยกระดับ เเปลงใหญ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพังไกล อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช