เข้าร่วมการส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร


    ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

   

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมการส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียกอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ การเบิกจ่ายเงินครุภัณฑ์การเกษตรที่ได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว