เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้


    เเจ้งเตือนภัยเกษตรกร เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้

    ตามที่ได้สำรวจเเปลงนาของเกษตรกรโครงการนาเเปลงใหญ่ ฤดูนาปรัง 2564 พื้นที่ ม.6 เเละ ม.7 ต .เขาพังไกร อ.อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช