Field Day


    ศููนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

    ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day ณ.โรงเรียนข้าวและชาวนา ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช