ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน


    ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

   

ผู้อำนวยการศูนย์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี2564 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี2564