โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

  

 

 

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ

                                 
    นางเสาวรินทร์ ภักดีชน    นางดลตภร โพธิ์ศิริ    นายวิเชียร พงศาปาน    นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน

      

ข้าราชการ 10     คน
ลูกจ้างประจำ  5     คน
พนักงานราชการ 18     คน
จ้างเหมาบริการ(โครงการ) 22     คน
รวมทั้งหมด 55     คน