สถานที่ตั้งและติดต่อ

   

เลขที่ 70 หมู่ที่ 10 ถนนสุนอนัต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 กิโลเมตร 

โทรศัพท์ ( TEL ) : 0-7539-9012

โทรสาร ( FAX ) : 0-7539-9012

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เนื้อที่ทั้งหมด 321 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา 

1. เเปลงทดลองงานวิจัย จำนวน 89 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา

2. เเปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ จำนวน 135 ไร่

3. อาคารสำนักงานเเละที่พัก 97 ไร่ 17 ตารางวา 

สภาพดิน : ดินร่วนปนเหนียว Ptt 5.6 

                : ดินชุดสมุทรปราการเเละชุดบางกอก