วันที่ 25 พฤศจิกายน 256

1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน จัดกิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายยาแปลง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ