งานวันข้าว

กรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต ภาคใต้ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช