อบรมเชิงปฏิบัติการนาเเปลงใหญ่

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรืองการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโึครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 ครั้งที่2