ออกตรวจพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ออกตรวจแปลงนาอินทรีย์ แบบกลุ่ม(T2) ณ บ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด บ้านแหลมทอง-ปันแตตำบลปันแต อำเภอควนขนุน และบ้านควนนูดตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง