คัดเกษตรกรดีเด่น

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ได้เข้าร่วมการตรวจสอบผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับภาคใต้