ติดตามองคมนตรี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับองคมนตรี