ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีในครัวเรือน