ภาคีเครื่อข่าย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน เเละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเกษตรกรประธานศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมประชุม