งานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   จัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ของกรมการข้าว  เมื่อระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561