ไทยนิยมหลักสูตรเมล็ดพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เฉิมศักดิ์ ขุนจัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   จัดฝึกอบรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561