ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2