จัดเวทีชุมชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี