ติดตามนาพันธ์ุ

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว