ตรวจประเมิน GAP

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายจรัญ  ขาวหนูนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายชัยยุทธ คงบ้าน และ นายจักรพงษ์  ขาวหนูนา  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้ตรวจประเมิน GAP