มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค

เมื่อวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2561 กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และโชว์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ ในงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค