โรคขอบใบเเห้ง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าวในแปลงนาเกษตรกร