สาธารณารัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะผู้เชียวชาญ
จาก YAAS (สาธารณารัฐประชาชนจีน) เพื่อติดตั้งชุดกับดักเเสงไฟอัตโนมัติโครงการ
Monitoring,Forecasting and Warning Outbreak Situation on Rice Planthoppers
Population and Associated Virus Diseases to the Solution of Rice Pest Disease
Management Option in Mekong-lrrawaddy Countries (คกร.ไทย-จีน สมัยที่ 21)
โดยมีนายสุเทพ ฤทธิ์เเสวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางเสาวรินทร์ ภักดีชน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศักดา ขนาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายมานะ ชัยโย พนักงานประจำห้องทดลอง
เเละนางสาวพรศรี โฉมทอง นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ