โครงการทฤษฎีใหม่

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมตามโครงกาเกษตรทฤษฎีใหม่