เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติและความเป็นมา    

ประวัติและความเป็นมาของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เดิมชื่อว่า "สถานีทดลองข้าวนครศรีธรรมราช"  ในเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  สถาบันวิจัยข้าว  กรมวิชาการเกษตร  ได้เริ่มก่อตั้ง  ตั้งแต่ปี  2502  ต่อมาในปี 2525 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกรมวิชาการเกษตร เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครศรีธรรมราช สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร  ต่อมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญของข้าว จึงได้จัดตั้ง  กรมการข้าว ขึ้นเมื่อวันที่  16  มีนาคม  2549 และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  สังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว