GAP

กิจกรรม

*การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน

(GAP ข้าว) ปี 2561

-ตรวจรับรองแบบรายเดี่ยว 275 แปลง (แปลงติดตาม)

-ตรวจรับรองแบบรายกลุ่ม 14 กลุ่ม (แปลงใหม่)