งานผลิตเมล็ดพันธุ์

เเผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-หลัก ฤดูฝน 2560 (2560/2561)

ที่ พันธุ์             NSR
   คัด (ตัน)    หลัก (ตัน)
1 กข55     0.0     5.0
2 ไข่มดริ้น 3     1.0     0.0
3 เล็บนกปัตตานี     1.5     20.0
4 เฉี้ยงพัทลุง     0.5     5.0
        รวม     3.0     30.0