งานในพื้นที่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (ในพื้นที่นาแปลงใหญ่)