การดูแลข้าวหลังน้ำท่วม1.กรณี น้ำท่วมขังไม่นาน น้ำสูงไม่ถึงยอดข้าวและต้นข้าวยังไม่ตาย ให้รีบระบายน้ำออกให้เหลือ5-10ซม.ให้เกษตรกรฟื้นฟูดังนี้

อ่านต่อ

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน จัดกิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายยาแปลง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต ภาคใต้ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรืองการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโึครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 ครั้งที่2

อ่านต่อ

    นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายประภาส หนูนุ่น พนักงานประจำสำนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ นิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน งานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 

อ่านต่อ

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวิเชียร พงศาปาน หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกตรวจเยี่ยมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวอำเภอท่าศาลา อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ออกสุ่มสำรวจและติดตามสถานการณ์ แมลง โรค วัชพืช และสัตว์ศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกรพื้นที่นาแปลงใหญ่ 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ออกตรวจแปลงนาอินทรีย์ แบบกลุ่ม(T2) ณ บ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด บ้านแหลมทอง-ปันแตตำบลปันแต อำเภอควนขนุน และบ้านควนนูดตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

อ่านต่อ

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561  โดยมีนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ได้เข้าร่วมการตรวจสอบผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับภาคใต้

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับองคมนตรี

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีในครัวเรือน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน เเละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเกษตรกรประธานศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   จัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ของกรมการข้าว  เมื่อระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เฉิมศักดิ์ ขุนจัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   จัดฝึกอบรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

  วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่ง

อ่านต่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เเละจ้างเหมาบริการ  ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยปลาเเละปลูกต้นไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันต้นไม้เเห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561

อ่านต่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมบริการ น้ำดื่ม จุดแวะพักนักปั่น ในกิจกรรม “ร้อยใจปั่นไป 100 ปี กัลยาณี” ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ บ้านบางระกำ ตำบลชะเมา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวพรศรี โฉมทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวพื้นที่นาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายจรัญ  ขาวหนูนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายชัยยุทธ คงบ้าน และ นายจักรพงษ์  ขาวหนูนา  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้ตรวจประเมิน GAP 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมการข้าว 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2561 กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และโชว์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ ในงาน “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค”

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าวในแปลงนาเกษตรกร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะผู้เชียวชาญ

อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57 ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมตามโครงกาเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมโครงการกรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

เเผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-หลัก ฤดูฝน 2560 (2560/2561)

ที่ พันธุ์             NSR
   คัด (กก.)    หลัก (กก.)
1 กข55     0.0     0.0
2 ไข่มดริ้น 3     0.0     0.0
3 เล็บนกปัตตานี     0.0     0.0
4 เฉี้ยงพัทลุง     0.0     0.0
        รวม     0.0     0.0

ประกาศ ศูนย์วิจัย่ข้าวนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช