นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ได้เข้าร่วมการตรวจสอบผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับภาคใต้

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับองคมนตรี

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีในครัวเรือน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน เเละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเกษตรกรประธานศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   จัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ของกรมการข้าว  เมื่อระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เฉิมศักดิ์ ขุนจัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   จัดฝึกอบรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

  วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่ง

อ่านต่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เเละจ้างเหมาบริการ  ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยปลาเเละปลูกต้นไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันต้นไม้เเห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561

อ่านต่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมบริการ น้ำดื่ม จุดแวะพักนักปั่น ในกิจกรรม “ร้อยใจปั่นไป 100 ปี กัลยาณี” ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ บ้านบางระกำ ตำบลชะเมา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวพรศรี โฉมทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวพื้นที่นาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายจรัญ  ขาวหนูนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายชัยยุทธ คงบ้าน และ นายจักรพงษ์  ขาวหนูนา  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้ตรวจประเมิน GAP 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมการข้าว 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2561 กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และโชว์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ ในงาน “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค”

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าวในแปลงนาเกษตรกร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะผู้เชียวชาญ

อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57 ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมตามโครงกาเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมโครงการกรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

เเผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-หลัก ฤดูฝน 2560 (2560/2561)

ที่ พันธุ์             NSR
   คัด (กก.)    หลัก (กก.)
1 กข55     0.0     0.0
2 ไข่มดริ้น 3     0.0     0.0
3 เล็บนกปัตตานี     0.0     0.0
4 เฉี้ยงพัทลุง     0.0     0.0
        รวม     0.0     0.0

ระกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เรืองประกวดราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยก ขนาด 2 
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดไม่ใช้ราชการเเล้ว