วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวพรศรี โฉมทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวพื้นที่นาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายจรัญ  ขาวหนูนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายชัยยุทธ คงบ้าน และ นายจักรพงษ์  ขาวหนูนา  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้ตรวจประเมิน GAP 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมการข้าว 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2561 กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และโชว์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ ในงาน “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค”

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สำรวจแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าวในแปลงนาเกษตรกร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะผู้เชียวชาญ

อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข57 ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมตามโครงกาเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมโครงการกรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

เเผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-หลัก ฤดูฝน 2560 (2560/2561)

ที่ พันธุ์             NSR
   คัด (ตัน)    หลัก (ตัน)
1 กข55     0.0     5.0
2 ไข่มดริ้น 3     1.0     0.0
3 เล็บนกปัตตานี     1.5     20.0
4 เฉี้ยงพัทลุง     0.5     5.0
        รวม     3.0     30.0

ระกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เรืองประกวดราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยก ขนาด 2 
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดไม่ใช้ราชการเเล้ว